Att datera timmerstugor

Sverige är fullt av gamla, vackra stugor av timmer. I litteraturen har vissa av dem blivit märkta med de årtal som de anses ha byggts och vissa byggnader är så pass gamla att de sägs härstamma från 1200-talet. Hur är det möjligt? Hur går det att veta när en byggnad upprättades om ingen har antecknat det och om ingen finns här för att tala om det? Svaret heter dendrokronologi.

Läran om trädens ålder

Dendrokronologi är en metod som används för att avgöra hur gamla träd är. Även avverkade träd kan undersökas med dendrokronologi vilket betyder att stockarna i en gammal byggnad mycket väl kan dateras. Namnet kommer av grekiskans ord för ”träd”, ”tid” och ”läran”. Åldersbestämningen görs genom att räkna och undersöka trädets årsringar. Eftersom trädens tillväxt varierar beroende på hur klimatet är så visar årsringarnas bredd och färg tydligt om exempelvis trädet växte bra ett visst år eller om sommaren var alltför torr.

Jämför med andra träd

Så länge som man har ett trädprov där man vet den exakta åldern så kan man datera andra träd från samma region. Trädens växtsätt är nämligen så pass likartade att det knappt går att göra någon felbedömning. Allt eftersom fler trädprover tillförs statistiken från olika tidsåldrar kan man skapa referensramar som sträcker sig långt bak i tiden. Svenska träd har man lyckats datera så långt tillbaka i tiden som för ca 5400 år före vår tideräkning och de allra vanligaste trädsorterna är ek, gran, lärk samt tall.

Begränsningar

Som alla metoder har även denna metod vissa begränsningar. Inga eller få årsringar bildas nämligen hos träd som växer så knakar. För att årsringar ska bildas måste det finnas begränsningar, till exempel genom kalla årstider eller perioder av torka. I mycket fuktiga och varma områden förekommer inte detta vilket innebär att dendrokronologin inte har någon större framgång i tropiska klimat. I Sverige spelar detta dock inte någon roll då tillväxtbegränsningarna är tydliga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *